Earnewâld - Feantersdyk, De Alde Feanen

De Alde Feanen. Het open landschap bij Earnewâld is zeer waterrijk.

De Alde Feanen

Het open landschap bij Earnewâld is zeer waterrijk. Bekend zijn de natuurgebeden van It Fryske Gea in dit uitgestrekte laagveengebied; een groot geheel van plassen, petgaten, rietvelden, elzenbroekbossen, trilvenen, schraalland en dotterbloemhooiland, blauwgrasland en wedevogelgrasland. De Âlde Feanen heeft de status van Nationaal Park. In de omgeving van Earnewâld staan diverse vogelhutten om de vele, soms zeldzame vogels ongestoord te bespieden.

Amerikaanse Windmolen bij Earnewâld

(foto: T.M. Dorreboom-Rosenboom, 2007)